Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.zenith.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.zenith.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Διασφάλιση Ποιότητας

ΜΕΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί βασικά συστατικά της επιχειρηματικής της ταυτότητας τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, πολιτεία, κοινωνία) με σκοπό την αριστεία στο εμπόριο, στην προμήθεια και την αποδοτικότητα χρήσης του φυσικού αερίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της δραστηριότητάς της στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Έχοντας επίγνωση των παραπάνω, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801  μέσω του οποίου:

  • εκπληρώνει τις συμβατικές απαιτήσεις των πελατών της και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησής τους,
  • λαμβάνει μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας παροχής αερίου,
  • παρέχει στο προσωπικό της Εταιρείας την απαιτούμενη εκπαίδευση, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και συνθήκες υγείας και ασφάλειας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
  • λαμβάνει υπόψη της τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών έχοντας επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία,
  • λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που υπάρχει συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • δεσμεύεται να τηρεί  όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία καθώς και τις όποιες άλλες απαιτήσεις αφορούν σε κινδύνους ΥΑΕ,
  • δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
  • δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών,
  • τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητά της.

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η Εταιρεία εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, επιπρόσθετα, θέτει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση σε ότι αφορά τη διαχείριση και τις επιδόσεις στην ποιότητα και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.

Ιούλιος 2018

Federico Regola

Γενικός Διευθυντής