Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου www.zenith.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.

Πατήστε «Ρυθμίσεις Cookies» και επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε «Πολιτική Cookies» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Διασφάλιση Ποιότητας

ΜΕΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί βασικά συστατικά της επιχειρηματικής της ταυτότητας τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, πολιτεία, κοινωνία) με σκοπό την αριστεία στο εμπόριο, στην προμήθεια και την αποδοτικότητα χρήσης του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της δραστηριότητάς της στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Έχοντας επίγνωση των παραπάνω, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801  μέσω του οποίου:

  • εκπληρώνει τις συμβατικές απαιτήσεις των πελατών της και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησής τους,
  • λαμβάνει μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας,
  • παρέχει στο προσωπικό της Εταιρείας την απαιτούμενη εκπαίδευση, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και συνθήκες υγείας και ασφάλειας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
  • λαμβάνει υπόψη της τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών έχοντας επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία,
  • λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που υπάρχει συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • δεσμεύεται να τηρεί  όλες τις νομικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις συμμόρφωσης που αφορούν τις δραστηριότητές της, την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και το Περιβάλλον,
  • δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης,
  • δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών,
  • τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της.

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η Εταιρεία εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, επιπρόσθετα, θέτει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση σε ότι αφορά το Σύστημα Διαχείρισης και τις επιδόσεις στην Ποιότητα, την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και το Περιβάλλον.

Δεκέμβριος 2019

Federico Regola

Διευθύνων Σύμβουλοςclick2call

Να σας καλέσουμε εμείς;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας καλέσουμε εμείς:

* Πρέπει να εισάγεις το όνομά σου
* Πρέπει να εισάγεις έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου
* Πρέπει να εισάγεις ημερομηνία
Είστε πελάτης μας;
* Για την χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης
Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-20:00 & Σάββατο 09:00-15:00

Live Chat

Τα δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα επεξεργάζονται από την ΖeniΘ αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί και διαγράφονται μετά το πέρας 12 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΖeniΘ.