Ο κωδικός που εισάγατε δεν είναι σωστός.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Ο κωδικός που εισάγατε δεν είναι σωστός.
Σημείωση: Εισάγετε τον κωδικό χώρας χωρίς μηδενικά ακολουθούμενο από παύλα και τον αριθμό, πχ 30-6912345678
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το email δεν είναι σωστό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
*Υποχρεωτικά πεδία

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας "Εξόφληση Λογαριασμού μέσω κάρτας"

Η εταιρεία με την επωνυμία: «EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα: 26ης Οκτωβρίου 54-56, Τ.Κ. 54627, Τηλ: 2311 223000, Φαξ: 2311 223045, εφεξής ZeniΘ, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πελατών της, δημιούργησε υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών φυσικού αερίου ή/και Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, η παραπάνω υπηρεσία προσφέρεται μέσω της Πύλης Πελατών myZeniΘ: «myaccount.zenith.gr», αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της ZeniΘ «www.zenith.gr» και σε συνεργασία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ο χρήστης και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα μεταφέρεται σε ασφαλή ιστοσελίδα της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και, ακολούθως, θα διενεργεί τη συναλλαγή του στο διαδικτυακό τόπο της τελευταίας. Ο χρήστης που επιθυμεί να κάνει χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να τους αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί τους όρους αυτούς ή να καταργεί την υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση και, ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να τους διαβάζει πάντα κατά τη χρήση της επιλεγμένης υπηρεσίας. H συνέχιση της χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του πελάτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 1. Η εξόφληση του λογαριασμού φυσικού αερίου ή/και Ηλεκτρικής Ενέργειας υλοποιείται με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας και, συγκεκριμένα, των καρτών VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD και MAESTRO.
 2. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει την υπηρεσία, είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας «www.zenith.gr», είτε μέσω της Πύλης Πελατών myZeniΘ «myaccount.zenith.gr».
 1. Α Πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας «www.zenith.gr»

Μέσω της ιστοσελίδας «www.zenith.gr», ο χρήστης μεταφέρεται σε μία ιστοσελίδα, όπου καλείται να συμπληρώσει ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας πληρωμής, Email, Τηλέφωνο, Πόλη, ΤΚ, Διεύθυνση, Χώρα, Περιοχή. Με την καταχώρηση των ως άνω δεδομένων, ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή ιστοσελίδα της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ώστε να καταχωρήσει τα στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας και να διενεργήσει τη συναλλαγή. Η ZeniΘ δε διατηρεί, δεν αποθηκεύει και δε διαχειρίζεται κανένα στοιχείο της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχή ή όχι εκτέλεση της συναλλαγής με μήνυμα στην οθόνη του και του δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσει τη συναλλαγή σε αρχείο τύπου pdf.

 1. Β Πληρωμή μέσω της Πύλης Πελατών myZeniΘ «myaccount.zenith.gr»

Μέσω της Πύλης Πελατών MyZenith «myaccount.zenith.gr», ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Online Πληρωμή Λογαριασμού» και, εν συνεχεία, την «Εξόφληση Λογαριασμού Μέσω Κάρτας». Το σύστημα εμφανίζει συμπληρωμένα τον κωδικό πελάτη, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τον κωδικό πληρωμής και το ποσό οφειλής του τελευταίου λογαριασμού φυσικού αερίου ή/και Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τα στοιχεία του λογαριασμού φυσικού αερίου ή/και Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυμεί να πληρώσει, εκτός από τον κωδικό πελάτη και να προσθέσει τα υπόλοιπα στοιχεία (ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας πληρωμής, Email, Τηλέφωνο, Πόλη, ΤΚ, Διεύθυνση, Χώρα, Περιοχή). Με την καταχώρηση των δεδομένων, ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή ιστοσελίδα της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ώστε να καταχωρήσει τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας και να διενεργήσει τη συναλλαγή. Η ZeniΘ δε διατηρεί, δεν αποθηκεύει και δε διαχειρίζεται κανένα στοιχείο της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχή ή όχι εκτέλεση της συναλλαγής με μήνυμα στην οθόνη του και του δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσει τη συναλλαγή σε αρχείο τύπου pdf.

 1. Δεδομένου ότι η ZeniΘ δύναται να καταργήσει την υπηρεσία οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, η τελευταία δε φέρει καμία ευθύνη, εάν η υπηρεσία διακοπεί προσωρινά ή μόνιμα. Αυτονόητα, η ZeniΘ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την υπηρεσία για τεχνικές εργασίες (ενδεικτικά, για εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης).
 2. Ο χρήστης οφείλει να κάνει ορθή χρήση της υπηρεσίας και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών (ενδεικτικά, χρήση antivirus, firewall κλπ). Στο παραπάνω πλαίσιο, ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει κακόβουλο λογισμικό ή εξοπλισμό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων της υπηρεσίας ή και του δικτύου, να εγκαταστήσει ή να προωθήσει παράνομο περιεχόμενο. Ο χρήστης σε καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές ως βήμα για να προβεί σε παράνομες ή ανήθικες πράξεις, όπως, για παράδειγμα, της συκοφαντικής δυσφήμισης, προσβολής προσωπικότητας, της βλάβης σε ανήλικο, της διαρροής απορρήτων πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών κ.α. Σε περίπτωση που κατά τη πραγματοποίηση της συναλλαγής υποπέσει στην αντίληψη του χρήστη παράνομη συμπεριφορά κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ο xρήστης οφείλει να ενημερώσει για το περιστατικό άμεσα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στον τηλεφωνικό αριθμό 18321.
 3. H ZeniΘ τηρεί το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός/κωδικός συναλλαγής, κωδικός πελάτη, ποσό εξόφλησης) των χρηστών συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη ZeniΘ μόνο για τη λήψη και διεκπεραίωση της συναλλαγής και δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο παρά μόνο στη συνεργαζόμενη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο πλαίσιο της επίτευξης της υπηρεσίας. O πελάτης/χρήστης συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα, ώστε η ZeniΘ να τηρεί και να επεξεργάζεται αρχείο με τα ως άνω προσωπικά δεδομένα του, αποδέκτης του οποίου είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων συμφωνείται η εξόφληση των λογαριασμών.
 4. Η ZeniΘ δεν έχει πρόσβαση και, ως εκ τούτου, δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών. H ZeniΘ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στα συστήματά της ή στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς και σε περίπτωση μη λειτουργίας των συστημάτων της ZeniΘ για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ZeniΘ. H ZeniΘ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υλική ή μη ζημία του χρήστη, σε περίπτωση διαρροής των στοιχείων της πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας, για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που τρίτος αποκτήσει κατ' άλλον τρόπο παράνομα πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία.
 5. Ο χρήστης οφείλει να καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια κατά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής (π.χ. ποσό, κωδικός πληρωμής, κωδικός πελάτη, κλπ.). H ZeniΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για λανθασμένες καταχωρίσεις, στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες της υπηρεσίας, οι οποίες μπορούν να αφορούν λανθασμένη καταγραφή ποσού, κωδικού πελάτη ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που απαραιτήτως συμπληρώνεται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής. H ZeniΘ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τη νομική και πιστωτική κατάσταση των καρτών του χρήστη, οι οποίες χρεώνονται εκάστοτε με τα ποσά των πληρωμών που διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ούτε, ως εκ τούτου, για τη δυνατότητα ή μη της ολοκλήρωσης της πληρωμής για λόγους που σχετίζονται με τις διαδικασίες έγκρισης της πληρωμής από την εκδότρια της κάρτας τράπεζα.
 6. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσα από το διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ο χρήστης συναινεί ρητώς η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ να τηρεί και να επεξεργάζεται αρχείο με τα αναγκαία προσωπικά του δεδομένα για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Η ZeniΘ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης αμφισβητήσει τη συναλλαγή του για οποιαδήποτε λόγο. Ο χρήστης θα απευθύνεται στην εκδότρια Τράπεζα της πιστωτικής/χρεωστικής/ προπληρωμένης του κάρτας για ζητήματα που αφορούν αμφισβήτηση χρεώσεων, για τα οποία η ZeniΘ δε φέρει καμία ευθύνη.
 7. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ZeniΘ απλώς παρέχει σύνδεση με το διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ότι η τελευταία έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και τη νομιμότητα της συναλλαγής, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ZeniΘ.
 8. Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται από την ZeniΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ZeniΘ και τα οποία είναι: ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας πληρωμής, Email, Τηλέφωνο, Πόλη, ΤΚ, Διεύθυνση, Χώρα, Περιοχή. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη ZeniΘ είναι η εκτέλεση και ολοκλήρωση της πληρωμής των λογαριασμών μέσω κάρτας. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την Εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη για την παρούσα υπηρεσία τράπεζα καθώς και στους Οργανισμούς Visa & Mastercard σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 και το ν. 4537/2018 για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD 2) και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέγονται. Η ZeniΘ, δεν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή/και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική του κάρτα, ο χρήστης θα πρέπει αντίστοιχα να απευθύνεται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα του.
 9. Η ZeniΘ δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους χρήστες ή για στατιστικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης και υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Να έχει ενημέρωση και να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων του κατόπιν αιτήματος,
  • Να έχει πρόσβαση και να απαιτήσει από την ZeniΘ να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα, να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων του, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας
  • Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του, όπου η ZeniΘ βασίζεται σε έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία 
  • Να ζητήσει από την ΖeniΘ την φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του
  • Να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. [Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η ZeniΘ, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του υποκειμένου εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας τον γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους της άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Περαιτέρω, γνωρίζουμε ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορεί ο χρήστης να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου →Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο χρήστης, μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ZeniΘ, στο τηλέφωνο: 2311-223 000, καθώς και στο email: dataprivacy@zenith.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της ZeniΘ στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.zenith.gr/privacy/